Privacy Koops Meubels respecteert de privacy van al haar website gebruikers, en draagt zorg voor een correcte behandeling van vertrouwlijke persoons en/of bedrijfsgegevens. De informatie die aan ons wordt toevertrouwd, gebruiken we enkel voor de diensten waarvoor we ze gekregen hebben. Gegevens worden nooit aan externe bedrijven verstrekt, tenzij u hier expliciet om gevraagd of toestemming voor gegeven heeft. Veiligheid Gegevens opslag • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen. • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen. • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. Overdragen en ontvangen van gegevens Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik, of wijziging van informatie ontvangen via onze site te voorkomen. Coockies Bij een bezoek aan onze website of het gebruik van sommige slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, browser type en - taal, datum en tijd van uw bezoek. Deze informatie gebruiken we om de paginas van onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wij kunnen geen persoongegevens of ip adressen achterhalen. Ook zult u geen gerichte advertenties van ons of externe bedrijven tegenkomen na een bezoek aan onze website. Disclaimer 1 . In deze disclaimer wordt onder de volgende benamingen verstaan: Webpagina/website: Iedere webpagina waarop een link naar deze disclaimer opgenomen is Uitgever: De bevoegde uitgever van deze webpagina, in dit geval Koops Meubels Gebruik(en)/bezoeken: Bekijken, lezen, inladen, aanvragen, raadplegen, bewerken, invullen, verzenden, tijdelijk kopiëren, bewaren, verspreiden, gebruik maken van diensten en plegen van rechtshandelingen zoals kopen. U/Bezoeker/gebruiker: De al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt. De inhoud: Onder meer teksten, afbeeldingen, ontwerpen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten. Schade: Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. 2. Door deze website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer. 3. Als   uitgever   van   deze   website   doen   wij   ons   uiterste   best   de   inhoud   van   de   pagina's   up   to   date   te   houden,   en   aan   u   de   juiste   informatie te   verschaffen.   Ondanks   deze   zorg   en   aandacht   is   het   mogelijk   dat   de   inhoud   op   een   bepaald   moment   onvolledig   en/of   onjuist   is. Mocht u dus toch onjuistheden tegenkomen op de website, dan stellen we het enorm op prijs als u ons hierover op de hoogte stelt. 4. De   uitgever   verschaft   de   inhoud   van   de   webpagina   in   de   staat   waarin   deze   zich   feitelijk   bevindt,   zonder   garantie   of   waarborg   ten aanzien   van   de   deugdelijkheid,   geschiktheid   voor   een   bepaald   doel   of   anderszins.   De   inhoud   is   experimenteel   en   voor   particulier gebruik bedoeld. 5. De   uitgever   is   niet   aansprakelijk   voor   schade   die   is   of   dreigt   te   worden   toegebracht   en   voortvloeit   uit   of   in   enig   opzicht   verband   houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. 6. De   uitgever   mag   de   webpagina   naar   eigen   inzicht   en   op   ieder   door   hem   gewenst   moment   veranderen   of   beëindigen,   met   of   zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 7. Behoudens   deze   disclaimer,   is   de   uitgever   niet   verantwoordelijk   voor   kenbaar   aan   de   webpagina   gekoppelde   bestanden   en   inhoud   van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. 8. Ongeautoriseerd   of   oneigenlijk   gebruik   van   de   webpagina   of   de   inhoud   daarvan   kan   een   inbreuk   op   intellectuele   rechten,   regelgeving m.b.t.   privacy,   publicatie   en/of   communicatie   in   de   breedste   zin   van   het   woord   opleveren.   U   bent   verantwoordelijk   voor   al   hetgeen   u vanuit de webpagina verzendt. 9. De   uitgever   behoudt   zich   het   recht   voor   om   u   de   toestemming   te   ontzeggen   de   webpagina   te   gebruiken   en/of   van   bepaalde   diensten
© Koops Meubels 2006-  
0512 541620 
Koops Meubels en Interieur Voor al uw maatwerk
Privacy Koops Meubels respecteert de privacy van al haar website gebruikers, en draagt zorg voor een correcte behandeling van vertrouwlijke persoons en/of bedrijfsgegevens. De informatie die aan ons wordt toevertrouwd, gebruiken we enkel voor de diensten waarvoor we ze gekregen hebben. Gegevens worden nooit aan externe bedrijven verstrekt, tenzij u hier expliciet om gevraagd of toestemming voor gegeven heeft. Veiligheid Gegevens opslag • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen. • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen. • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. Overdragen en ontvangen van gegevens Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik, of wijziging van informatie ontvangen via onze site te voorkomen. Coockies Bij een bezoek aan onze website of het gebruik van sommige slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, browser type en - taal, datum en tijd van uw bezoek. Deze informatie gebruiken we om de paginas van onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wij kunnen geen persoongegevens of ip adressen achterhalen. Ook zult u geen gerichte advertenties van ons of externe bedrijven tegenkomen na een bezoek aan onze website. Disclaimer 1 . In deze disclaimer wordt onder de volgende benamingen verstaan: Webpagina/website:    Iedere    webpagina    waarop    een    link    naar    deze disclaimer opgenomen is Uitgever: De bevoegde uitgever van deze webpagina, in dit geval Koops Meubels Gebruik(en)/bezoeken: Bekijken, lezen, inladen, aanvragen, raadplegen, bewerken, invullen, verzenden, tijdelijk kopiëren, bewaren, verspreiden, gebruik maken van diensten en plegen van rechtshandelingen zoals kopen. U/Bezoeker/gebruiker: De al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt. De inhoud: Onder meer teksten, afbeeldingen, ontwerpen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten. Schade: Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. 2. Door deze website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer. 3. Als   uitgever   van   deze   website   doen   wij   ons   uiterste   best   de   inhoud   van   de pagina's   up   to   date   te   houden,   en   aan   u   de   juiste   informatie   te   verschaffen. Ondanks   deze   zorg   en   aandacht   is   het   mogelijk   dat   de   inhoud   op   een bepaald   moment   onvolledig   en/of   onjuist   is.   Mocht   u   dus   toch   onjuistheden tegenkomen   op   de   website,   dan   stellen   we   het   enorm   op   prijs   als   u   ons hierover op de hoogte stelt. 4. De   uitgever   verschaft   de   inhoud   van   de   webpagina   in   de   staat   waarin   deze zich    feitelijk    bevindt,    zonder    garantie    of    waarborg    ten    aanzien    van    de deugdelijkheid,    geschiktheid    voor    een    bepaald    doel    of    anderszins.    De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. 5. De   uitgever   is   niet   aansprakelijk   voor   schade   die   is   of   dreigt   te   worden toegebracht   en   voortvloeit   uit   of   in   enig   opzicht   verband   houdt   met   het gebruik   van   de   webpagina   of   met de   onmogelijkheid   de   webpagina   te kunnen raadplegen.
Koops Meubels en Interieur
© Koops Meubels 2006-